dr.satish easy website developer

शासकीय  कर्मचारी :

अ.क्र.

पद

सदस्याचे नाव

1

ग्रामसेवक

श्री. सुरेश राजाराम गुरव

2

गावकामगार तलाठी

श्री. एस. एस. डोंगरे

 

 

ग्रामपंचायत कर्मचारी :

अ.क्र.

पद

सदस्याचे नाव

1

संगणक

श्री. विशाल कृष्णा दळवी

2

पाणी पुरवठा

श्री. प्रकाश संतू दावणे

3

शिपाई

श्री. रामचंद्र धोंडीबा कांबळे

 

अ.क्र.

पद

सदस्याचे नाव

1

पोलीस पाटील

श्री. अनिल तुकाराम पाटील

   

ADDRESS
HEBBAL JALDYAL Grampanchayat
A/p HEBBAL JALDYAL Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur
416503

CONTACTS
Phone :7588940733

Office : 02327 – 239165